cesd-884黑人解禁

cesd-884黑人解禁

每服十五丸,煎薄荷汤下。治胃口有热,膈上有痰,时作呕哕。

如其热久铄之,则儿在胞胎之中,若有探汤之苦,难以存活,则必外越下奔,以避炎气之逼迫,欲其胎之不坠也得乎!然则血荫乎胎,则血必虚耗。救火轻于救土者,岂以土欲绝而火未甚衰乎?

 凡用药杂乱,假金石为上品者,戒之!戒之!歌括∶年未七七经水断,心肝脾气郁不宣。 治法宜舒肝之郁,即开肾之郁也,肝肾之郁既开。

况黑姜引血归经,是补中又有收敛之妙,所以同补气补血之药并用之耳。石膏研细,敷。

八剂痰涎尽消,再十剂水湿利,子宫涸出,易于受精而成孕矣。歌括∶妇人血崩一时临,不省人事甚昏沉。

惟是补气之药少,则气力薄而难以上升,必须以多为贵,则阳旺力强,断不能降而不升矣。呕吐纵不至太甚,而其伤气则一也。

Leave a Reply