Vol6可爱女仆57P女仆51MODO

Vol6可爱女仆57P女仆51MODO

此女劳之病,非水也。下四条所载已成痈、未成痈,皆肺气壅塞之有余者。

远行劳倦,则肾气适虚。已出脓者,不必摩。

患处肿痛或不肿,或微赤而热,或反极冷。 甚则欲上高而歌,弃衣而走者,以四肢为诸阳之本,热实四肢,健于登跃,故能上高而歌。

今外科不分痈疽,一例宣热拔毒。自清而浊,自薄而浓,自柔而坚,自无形而渐有形。

 阳气大发,消脑留项,名曰脑烁。炼蜜为丸如桐子大。

况消渴者,因饮食服饵之失宜,肠胃干涸,而气不得宣平;或精神过违其度而耗乱之;或因大病,阴气损而血液衰,虚阳悍,而燥热郁甚之所成也。其言邪客之多少,传变之浅深,证状之虚实,腑脏之死生,荣卫形体之异,寒热阴阳之分,皆辞义显明,不可增损一字,兹录全文于下。

Leave a Reply